Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP GET

GET tickets

Ostatnia modyfikacja 2022-11-03 14:45:19

Zwraca listę zgłoszeń. Domyślnie posortowana po dacie modyfikacji od najnowszych.

Parametr count zwraca całkowitą ilość znalezionych zgłoszeń (bez uwzględnienia limitu).

URL

https://api.thulium.com/api/tickets

Parametry

limit

opcjonalny

Liczba rekordów, które mają być zwrócone. Domyślnie: 100. Maksymalna wartość: 100. Przykładowa wartość: 100
offset

opcjonalny

Od którego rekordu należy zwrócić rezultat (używane, gdy rekordów jest więcej, niż limit). Domyślna wartość: 0. Przykładowa wartość: 10
date_from

opcjonalny

Minimalna data modyfikacji zgłoszenia. Przykładowa wartość: 2014-07-04
date_to

opcjonalny

Maksymalna data modyfikacji zgłoszenia. Przykładowa wartość: 2014-07-14 12:34
create_date_from

opcjonalny

Minimalna data utworzenia zgłoszenia. Przykładowa wartość: 2014-07-04
create_date_to

opcjonalny

Maksymalna data utworzenia zgłoszenia. Przykładowa wartość: 2014-07-14 12:34
company_id

opcjonalny

Identyfikator firmy, do której przypisane są zgłoszenia. Jeśli firma nie istnieje zgłoszenie nie zostanie znalezione. Przykładowa wartość: 21
customer_id

opcjonalny

Identyfikator klienta z CRM. Przykładowa wartość: 32122
user_login

opcjonalny

Login przypisanego użytkownika. Przykładowa wartość: akowalski
source

opcjonalny

Źródło zgłoszenia. Przykładowa wartość: www
ticket_queue_id

opcjonalny

Identyfikator kolejki zgłoszeń. Przykładowa wartość: 2
category_id

opcjonalny

Identyfikator kategorii zgłoszeń. Przykładowa wartość: 2
message_id

opcjonalny

Identyfikator wiadomości w zgłoszeniu. Przykładowa wartość: 432
status_id[]

opcjonalny

Identyfikator statusu zgłoszenia (jeden lub wiele). Przykładowa wartość: [1, 2]
custom_fields

opcjonalny

Wyszukiwanie po wartościach pól specjalnych. Można wyszukiwać po wielu polach specjalnych na raz.
Dla każdego pola można podać kilka alternatywnych wartości.
Na przykład:
["custom_fields" => [
  "ID" => ["1", "2"],
  "Uwagi" => "information"
]];
Przykładowa wartość: custom_fields[ID][0]=1&custom_fields[ID][1]=2&custom_fields[Uwagi]=information
include_custom_fields

opcjonalny

Czy zwracać pola specjalne zgłoszenia. Przykładowa wartość: true
order

opcjonalny

Lista pól, po których będą posortowane rezultaty. Prefiks '-' oznacza sortowanie malejące, brak prefiksu rosnące. Możliwe jest sortowanie po polach: create_date, update_date. Przykładowa wartość: name,-customer_id,nip

Uwagi

W celu rozróżnienia typu wiadomości w zgłoszeniu, pole type jest ustawione na jedną z wartości:
 • MAIL - wiadomość przysłana od klienta
 • REPLY - wiadomość wysłana do klienta
 • COMMENT - komentarz

Przykładowy request

GET https://api.thulium.com/api/tickets?limit=1&offset=0&date_from=2014-07-04&date_to=2014-07-05&company_id=21&user_login=akowalski&include_custom_fields=true

Przykładowy response

{
      "count": 3,
      "result": [  {
       "ticket_id": "23962",
       "user_login": "akowalski",
       "from": "bob@test.pl",
       "ticket_queue_name": "help@thulium.com",
       "ticket_queue_id": 32,
       "subject": "subject",
       "category_id": 2,
       "source": "email",
       "status_id": "2",
       "substatus_id": "2",
       "tags": ["abc", "xyz"],
       "customer_id": 32122,
       "full_status_name": "some status - some sub status",
       "created_at": "2013-08-02 09:47",
       "updated_at": "2014-07-04 16:15",
       "closed_at": "2014-09-04 17:33",
       "close_time": "123:33:44",
       "first_agent_responded_at": "2014-07-04 15:15",
       "first_agent_response_time": "01:00:12",
       "messages":    [
        {
          "message_id": 432,
          "user_login": "",
          "type": "MAIL",
          "body": "hello",
          "comment": "",
          "system_comment": "",
          "created_at": "2013-08-02 09:47",
          "attachments": [],
          "ratings": []
        },
        {
          "message_id": 433,
          "user_login": "",
          "type": "MAIL",
          "body": "hello2",
          "comment": "",
          "system_comment": "",
          "created_at": "2014-07-04 16:15",
          "attachments": ["1175982115cb861c810534", "85734759348c94a5983b12],          
          "ratings": [2, 3]
         }
       ],
       "custom_fields":
       {
         "ID": null,
         "Uwagi": "information"
       }
      }]
    }

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$request 
curl_init('https://api.thulium.com/api/tickets?limit=1&offset=0&date_from=2014-07-04&date_to=2014-07-05&company_id=21&user_login=akowalski&include_custom_fields=true');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json; charset=utf-8'));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD"api_user:api_pass");
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.get("https://api.thulium.com/api/tickets?limit=1&offset=0&date_from=2014-07-04&date_to=2014-07-05&company_id=21&user_login=akowalski&include_custom_fields=true");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X GET -H "Accept: application/json" "https://api.thulium.com/api/tickets?limit=1&offset=0&date_from=2014-07-04&date_to=2014-07-05&company_id=21&user_login=akowalski&include_custom_fields=true"

HTTPie

http -a api_user:api_pass GET https://api.thulium.com/api/tickets limit==1 offset==0 date_from==2014-07-04 date_to==2014-07-05 company_id==21 user_login==akowalski include_custom_fields==true Accept:application/json