Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP GET

GET recordings

Ostatnia modyfikacja 2022-11-03 14:45:19

Zwraca listę nagrań

Opis pól:
 • count - zwraca całkowitą liczbę znalezionych rekordów (bez uwzględnienia limitu),
 • date - data połączenia
 • created_at - data utworzenia nagrania
 • disposition - zawiera rezultat rozmowy. Zawsze zwraca ANSWERED.
 • duration - zawiera czas rozmowy,
 • billsec - zawiera czas bilingowy,
 • src - numer źródłowy,
 • dst - numer docelowy,
 • filename - nazwa pliku z nagraniem (do wykorzystania w recordings/stream i recordings/download),
 • user - imię i nazwisko użytkownika wykonującego połączenie,
 • connection_id - unikalny identyfikator połączenia,
 • type - typ połączenia: wychodzące lub przychodzące (OUTBOUND/INBOUND).

URL

https://api.thulium.com/api/recordings

Parametry

limit

opcjonalny

Liczba rekordów, które mają być zwrócone. Domyślnie: 100. Maksymalna wartość: 100. Przykładowa wartość: 100
offset

opcjonalny

Od którego rekordu należy zwrócić rezultat (używane, gdy rekordów jest więcej, niż limit). Domyślna wartość: 0. Przykładowa wartość: 10
date_from

opcjonalny

Minimalna data utworzenia nagrania. Przykładowa wartość: 2014-07-04
date_to

opcjonalny

Maksymalna data utworzenia nagrania. Przykładowa wartość: 2014-07-14 12:34
src

opcjonalny

Numer źródłowy. Przykładowa wartość: 123321
dst

opcjonalny

Numer docelowy. Przykładowa wartość: 123321
connection_id

opcjonalny

Unikalny identyfikator połączenia Przykładowa wartość: 1416225570.341

Przykładowy request

GET https://api.thulium.com/api/recordings?limit=1&offset=0&date_from=2014-07-04&date_to=2014-07-05

Przykładowy response

{
      "count": 1,
      "result": [  {
         "date": "2014-07-07 11:08",
         "created_at": "2014-07-07 13:28",
         "src": "123123",
         "dst": "",
         "disposition": "ANSWERED",
         "duration": 129,
         "billsec": 104,
         "filename": "sprzedaz/2014-07-07/2014-07-07_093545_921063395.234.wav",
         "user": "Bob Smith",
         "connection_id": "1416225570.341",
         "type": "INBOUND"
      }]
    }

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$request 
curl_init('https://api.thulium.com/api/recordings?limit=1&offset=0&date_from=2014-07-04&date_to=2014-07-05');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json; charset=utf-8'));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD"api_user:api_pass");
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.get("https://api.thulium.com/api/recordings?limit=1&offset=0&date_from=2014-07-04&date_to=2014-07-05");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X GET -H "Accept: application/json" "https://api.thulium.com/api/recordings?limit=1&offset=0&date_from=2014-07-04&date_to=2014-07-05"

HTTPie

http -a api_user:api_pass GET https://api.thulium.com/api/recordings limit==1 offset==0 date_from==2014-07-04 date_to==2014-07-05 Accept:application/json