Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP GET

GET customers

Ostatnia modyfikacja 2022-11-03 14:45:19
Zwraca listę klientów zawężonych o podane kryteria wyszukiwania.

URL

https://api.thulium.com/api/customers

Parametry

identifier

opcjonalny

Identyfikator klienta. Jeśli zostanie ustawiony pusty zwróci klientów, którzy nie mają ustawionego identyfikatora. Przykładowa wartość: 3434558
email

opcjonalny

Adres e-mail klienta. Przykładowa wartość: jan.kowalski@foo.bar
phone_number

opcjonalny

Numer telefonu klienta lub pustą wartość (klienci którzy nie mają numeru telefonu) Przykładowa wartość: 555666777
nip

opcjonalny

Numer NIP klienta. Przykładowa wartość: 6783144527
company_id

opcjonalny

Identyfikator firmy. Przykładowa wartość: 456
company_flag

opcjonalny

Klient jest firmą. Przykładowa wartość: true
type

opcjonalny

Tekstowa nazwa typu klienta zdefiniowana w systemie. Przykładowa wartość: custom type name
group

opcjonalny

Tekstowa nazwa grupy klienta zdefiniowana w systemie. Przykładowa wartość: custom group name
custom_fields

opcjonalny

Wyszukiwanie po wartościach pól specjalnych. Można wyszukiwać po wielu polach specjalnych na raz.
Dla każdego pola można podać kilka alternatywnych wartości.
Na przykład:
["custom_fields" => [
  "Kraj" => ["POLSKA", "NORWEGIA"],
  "Miasto" => "Kraków"
]];
Przykładowa wartość: custom_fields[Kraj][0]=POLSKA&custom_fields[Kraj][1]=NORWEGIA&custom_fields[Miasto]=Krak%C3%B3w
include_custom_fields

opcjonalny

Czy zwracać pola specjalne klienta. Przykładowa wartość: true
include_address

opcjonalny

Czy zwracać adres klienta. Przykładowa wartość: true
include_invoice_address

opcjonalny

Czy zwracać adres do faktur. Przykładowa wartość: true
include_mail_drop_address

opcjonalny

Czy zwracać adres korespondencyjny. Przykładowa wartość: true
limit

opcjonalny

Liczba rekordów, które mają być zwrócone. Domyślnie: 100. Maksymalna wartość: 1000. Przykładowa wartość: 100
offset

opcjonalny

Od którego rekordu należy zwrócić rezultat (używane, gdy rekordów jest więcej, niż limit). Domyślna wartość: 0. Przykładowa wartość: 10
order

opcjonalny

Lista pól, po których będą posortowane rezultaty. Prefiks '-' oznacza sortowanie malejące, brak prefiksu rosnące. Możliwe jest sortowanie po polach: surname, name, nip, company_id, customer_id, identifier. Przykładowa wartość: name,-customer_id,nip

Przykładowy request

GET https://api.thulium.com/api/customers?email=jan.kowalski@foo.bar&include_custom_fields=true&include_address=true

Przykładowy response

[
  {
    "customer_id": 273,
    "name": "Jan",
    "surname": "Kowalski",
    "phone_number": "222333444",
    "phone_numbers": ["222333444", "213443523"],
    "email": "jan.kowalski@foo.bar",
    "emails": ["jan.kowalski@foo.bar", "j.kowalski@foo.bar],
    "company_id": "",
    "identifier": "",
    "type": "",
    "group": "",
    "company_flag": false,
    "birthdate": "",
    "gender": "",
    "homepage": "",
    "nip": "",
    "account_manager":"",
    "updated_at":"",
    "address":
    {
      "street": "Zlotej Jesieni",
      "building": "7",
      "flat": null,
      "postcode": "31-827",
      "city": "Krakow",
      "post_office": "Krakow",
      "borough": null,
      "county": null,
      "voivodship": null,
      "country": "Poland"
    },
    "custom_fields":
    {
      "ID": null,
      "Dodatkowe informacje": "Numer dowodu - AXX 121212"
    }
  }
]

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$request 
curl_init('https://api.thulium.com/api/customers?email=jan.kowalski@foo.bar&include_custom_fields=true&include_address=true');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json; charset=utf-8'));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD"api_user:api_pass");
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.get("https://api.thulium.com/api/customers?email=jan.kowalski@foo.bar&include_custom_fields=true&include_address=true");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X GET -H "Accept: application/json" "https://api.thulium.com/api/customers?email=jan.kowalski@foo.bar&include_custom_fields=true&include_address=true"

HTTPie

http -a api_user:api_pass GET https://api.thulium.com/api/customers email==jan.kowalski@foo.bar include_custom_fields==true include_address==true Accept:application/json