Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP POST

POST connections/topic

Ostatnia modyfikacja 2022-11-03 14:45:19
Dodaje lub aktualizuje temat połączenia.

URL

https://api.thulium.com/api/connections/topic

Parametry

connection_id

wymagany

Unikalne ID połączenia. Przykładowa wartość: xxxxx
topic_id

wymagany

ID wybranego tematu tematu rozmowy. Zarówno temat jak i grupa do której należy muszą być aktywne. Można je zdobyć odpytując queue/:id/topics. Przykładowa wartość: 11
comment

opcjonalny

Komentarz do połączenia. Przykładowa wartość: nic ciekawego
custom_fields

opcjonalny

Lista parametrów używanych do zapisania wartości pól dodatkowych. Lista obiektów o atrybutach 'field_id', 'value'. Oba atrybuty są wymagane jeżeli taki obiekt wystąpi. Przykładowa wartość: [ { "field_id": 1, "value": "pewna wartość" }, { "field_id": 2, "value": "wartość druga" } ]

Przykładowy request

POST https://api.thulium.com/api/connections/topic
Dane {"connection_id":"xxxxx","topic_id":1,"comment":"nic ciekawego","custom_fields":[{"field_id":1,"value":"pewna wartosc"},{"field_id":2,"value":"wartosc druga"}]}

Przykładowy response

<!-- pusty -->

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$data 
'{"connection_id":"xxxxx","topic_id":1,"comment":"nic ciekawego","custom_fields":[{"field_id":1,"value":"pewna wartosc"},{"field_id":2,"value":"wartosc druga"}]}';

$request curl_init('https://api.thulium.com/api/connections/topic');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array(
    
'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
    
'Content-Length: ' mb_strlen($data)
));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD'api_user:api_pass');
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($requestCURLOPT_CUSTOMREQUEST'POST');
curl_setopt($requestCURLOPT_POSTFIELDS$data);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.post("https://api.thulium.com/api/connections/topic", "{\"connection_id\":\"xxxxx\",\"topic_id\":1,\"comment\":\"nic ciekawego\",\"custom_fields\":[{\"field_id\":1,\"value\":\"pewna wartosc\"},{\"field_id\":2,\"value\":\"wartosc druga\"}]}");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X POST -H "Content-type: application/json" -d '{"connection_id":"xxxxx","topic_id":1,"comment":"nic ciekawego","custom_fields":[{"field_id":1,"value":"pewna wartosc"},{"field_id":2,"value":"wartosc druga"}]}' "https://api.thulium.com/api/connections/topic"

HTTPie

echo '{"connection_id":"xxxxx","topic_id":1,"comment":"nic ciekawego","custom_fields":[{"field_id":1,"value":"pewna wartosc"},{"field_id":2,"value":"wartosc druga"}]}' | http -a api_user:api_pass POST https://api.thulium.com/api/connections/topic