Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP GET

GET agents_work_report

Ostatnia modyfikacja 2024-07-16 13:19:05

Zwraca raport pracy agentów.

URL

https://your-system-name.thulium.com/api/agents_work_report

Parametry

limit

opcjonalny

Liczba rekordów, które mają być zwrócone. Domyślnie: 100. Maksymalna wartość: 100. Przykładowa wartość: 100
offset

opcjonalny

Od którego rekordu należy zwrócić rezultat (używane, gdy rekordów jest więcej, niż limit). Domyślna wartość: 0. Przykładowa wartość: 10
agent_logins

opcjonalny

Lista loginów agentów dla której ma być wygenerowany raport. UWAGA: Jeśli parametr nie zostanie przekazany wymagane jest podanie parametru agent_group_ids.
Identyfikatory agentów możemy pobrać z /agents Przykładowa wartość: agent_logins[]=jankowalski&agent_logins[]=anowak
agent_group_ids

opcjonalny

Lista identyfikatorów grup agentów dla której ma być wygenerowany raport. UWAGA: Jeśli parametr nie zostanie przekazany wymagane jest podanie parametru agent_logins.
Lista identyfikatorów grup agentów może zostać pobrana z /agents_groups Przykładowa wartość: agent_group_ids[]=2&agent_group_ids[]=3&agent_group_ids[]=9
date_from

wymagany

Data rozpoczęcia. Przykładowa wartość: 2019-11-01 11:12:00
date_to

wymagany

Data zakończenia. Przykładowa wartość: 2019-11-02 11:12:00
aggregate_by

opcjonalny

Grupowanie, domyślenie miesiąc (month). Jedna z wartości: hour_of_day, minute, hour, day, week, month, year Przykładowa wartość: month
queues_ids

opcjonalny

Lista identyfikatorów kolejek. Przykładowa wartość: queues_ids[]=1&queues_ids[]=3
outbound_threshold

opcjonalny

Próg dla wychodzących (s), domyślnie 0 Przykładowa wartość: 10

Przykładowy request

GET https://your-system-name.thulium.com/api/agents_work_report?agent_logins[]=jkowalski&date_from=2024-06-18&date_to=2024-07-18&aggregate_by=day

Przykładowy response

[
  {
    "agent": {
      "login": jkowalski,
      "name": "Janko",
      "surname": "Walski"
    },
    "period": "2019-12",
    "inbound": {
      "count": 0,
      "answered_count": 0,
      "not_answered_count": 0,
      "transferred_count": 0,
      "sum": "00:00:00",
      "average": "00:00:00",
      "wait_sum": 0,
      "wait_average": "00:00:00",
      "calls_per_hour": 0
    },
    "chat": {
      "closed": 0,
      "responded": 0
    },
    "ticket": {
      "closed": 0,
      "responded": 0,
      "total_responded": 0
    },
    "outbound_above_threshold": {
      "count": 0,
      "sum": "00:00:00",
      "average": "00:00:00"
    },
    "outbound_below_threshold": {
      "count": 0,
      "sum": "00:00:00",
      "average": "00:00:00"
    },
    "login_date": "2019-12-01 09:00:18",
    "logout_date": "2019-12-25 10:45:02",
    "pauses": [
      {
        "id": "all",
        "count": 0,
        "sum": "00:00:00",
        "average": "00:00:00"
      },
      {
        "id": "free",
        "count": 0,
        "sum": "00:00:00",
        "average": "00:00:00"
      },
      {
        "id": 0,
        "count": 0,
        "sum": "00:00:00"
      },
      {
        "id": 1,
        "count": 0,
        "sum": "00:00:00",
        "average": "00:00:00"
      },
      {
        "id": 2,
        "count": 0,
        "sum": "00:00:00",
        "average": "00:00:00"
      },
      {
        "id": 3,
        "count": 0,
        "sum": "00:00:00"
      },
      {
        "id": 4,
        "count": 0,
        "sum": "00:00:00"
      }
    ]
  }
]

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$request 
curl_init('https://your-system-name.thulium.com/api/agents_work_report?agent_logins[]=jkowalski&date_from=2024-06-18&date_to=2024-07-18&aggregate_by=day');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json; charset=utf-8'));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD"api_user:api_pass");
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.get("https://your-system-name.thulium.com/api/agents_work_report?agent_logins[]=jkowalski&date_from=2024-06-18&date_to=2024-07-18&aggregate_by=day");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X GET -H "Accept: application/json" "https://your-system-name.thulium.com/api/agents_work_report?agent_logins[]=jkowalski&date_from=2024-06-18&date_to=2024-07-18&aggregate_by=day"

HTTPie

http -a api_user:api_pass GET https://your-system-name.thulium.com/api/agents_work_report agent_logins[]==jkowalski date_from==2024-06-18 date_to==2024-07-18 aggregate_by==day Accept:application/json