Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP GET

GET agents/:login

Ostatnia modyfikacja 2022-11-03 14:45:19
Zwraca informacje o agencie.

URL

https://api.thulium.com/api/agents/:login

Parametry

login

wymagany

Login agenta. Przykładowa wartość: jkowalski

Przykładowy request

GET https://api.thulium.com/api/agents/jkowalski

Przykładowy response

{
  "agent_id": 1,
  "login": "jkowalski",
  "name": "Jan",
  "surname": "Kowalski",
  "email": "jan.kowalski@example.org",
  "active": true,
  "number": 559933,
  "outbound_mode": "manual",
  "group_id": 3
}

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$request 
curl_init('https://api.thulium.com/api/agents/jkowalski');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json; charset=utf-8'));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD"api_user:api_pass");
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.get("https://api.thulium.com/api/agents/jkowalski");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X GET -H "Accept: application/json" "https://api.thulium.com/api/agents/jkowalski"

HTTPie

http -a api_user:api_pass GET https://api.thulium.com/api/agents/jkowalski Accept:application/json